Onze prijzen zijn inclusief montage van de binding en afstelling op de skischoen.

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid:
 Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen, en leveringen door Rudi Hendrikx, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de koper. Van deze algemene voorwaarden kan enkel worden afgeweken indien er, uitdrukkelijk en schriftelijk, bijzondere voorwaarden worden opgenomen in een offerte of overeenkomst. Indien er een tegenstrijdigheid zou bestaan tussen de algemene verkoopsvoorwaarden en de bijzondere voorwaarden in de offerte of overeenkomst, hebben de uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen bijzondere voorwaarden voorrang.

De toepassing van deze algemene verkoopsvoorwaarden wordt door de koper aanvaard door het enkele feit van het sluiten van een overeenkomst of de aanvaarding van een levering. Geen enkele afwijking van deze algemene verkoopsvoorwaarden kan worden toegestaan, tenzij deze afwijking uitdrukkelijk schriftelijk wordt overeengekomen.

Artikel 2: Offertes:
 Alle offertes van Rudi Hendrikx zijn steeds vrijblijvend en blijven slechts gelden gedurende een beperkte periode van 30 (dertig) dagen te rekenen vanaf de offertedatum, en dit zelfs zonder expliciete vermelding van deze optieperiode.

Artikel 3: Prijzen:
 Alle aanbiedingen, tarieven en prijslijsten zijn indicatief, behoudens andersluidend schriftelijk beding van Rudi Hendrikx. Alle prijzen zijn per eenheid of per fles, inclusief BTW uitgedrukt, tenzij anders vermeld.

Artikel 4: Leveringstermijnen:
 De opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en verbinden Rudi Hendrikx niet, behoudens andersluidend schriftelijk beding. De opgegeven leveringstermijnen kunnen bij een vertraging geen grond tot enige vordering of schadevergoeding opleveren.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud:
 De door Rudi Hendrikx geleverde goederen blijven eigendom van Rudi Hendrikx tot de volledige betaling van de goederen. Rudi Hendrikx heeft het recht van de koper zekerheid te eisen ten aanzien van de nakoming van zijn/haar verplichtingen. De uitoefening van dit recht impliceert evenwel in geen geval een afstand van het eigendomsvoorbehoud van Rudi Hendrikx.

Indien de koper in gebreke blijft de gevraagde garanties te geven, heeft Rudi Hendrikx het recht haar prestaties op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk eenzijdig te beëindigen lastens de koper en de goederen terug te halen, dit op kosten van de koper.

Artikel 5: Overmacht of toeval:
 In geval van overmacht of toeval bevrijdt Rudi Hendrikx zich van rechtswege van om het even welke verbintenis, zonder dat de koper aanspraak kan maken op enige schadevergoeding. Overmacht heeft betrekking op alle omstandigheden die niet te wijten zijn aan een fout in hoofde van Rudi Hendrikx en die de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken, bemoeilijken of vertragen. In geval van gedeeltelijke levering of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst blijft de koper gehouden tot betaling van het uitgevoerde/geleverde, zonder dat de koper aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.

Artikel 6: Levering:
 De levering wordt na aanvaarding van de bestelling uitgevoerd en geschiedt  met bijkomende vergoeding als volgt:

  • Voor leveringen in België transport 15 euro BTW inclusief.
  • Voor leveringen in Nederland transport 20 euro BTW inclusief.

De leveringen vinden plaats op risico van de koper en de levering door Rudi Hendrikx ontslaat de koper niet van deze risico’s.

Artikel 7: Annulatie:
 In het geval dat de koper een bestelling weigert of annuleert, behoudt Rudi Hendrikx zich het recht voor de overeenkomst eenzijdig en onmiddellijk, zonder rechterlijke machtiging en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling te ontbinden lastens de koper. In dat geval is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 30% van de totale koopprijs, onder voorbehoud van het recht van Rudi Hendrikx om een hogere schadevergoeding te vorderen en dit rekening houdende met de in werkelijkheid geleden schade.

Artikel 8: Betaling: 
 Tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen, zijn alle facturen contant betaalbaar bij de levering. De plaats van betaling is op de zetel van Rudi Hendrikx. Elke factuur die onbetaald is gebleven op haar vervaldag geeft van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling aanleiding tot verwijlintresten ad. 1% per maand, te rekenen vanaf de vervaldag der factuur tot op datum van volledige betaling, en een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 125,00 EUR, zij het evenwel onder voorbehoud van het recht van Rudi Hendrikx om een hogere schadevergoeding te vorderen, rekening houdende met de in werkelijkheid geleden schade.

Het geheel of gedeeltelijk onbetaald laten van een factuur op haar vervaldag zorgt ervoor dat alle overige sommen en niet-vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar worden.

In de mate dat de koper de betalingsvoorwaarden of andere verplichtingen niet naleeft, heeft Rudi Hendrikx het recht om haar verplichtingen op te schorten of uit te stellen, en dit inzake de lopende overeenkomst, alsook alle andere lopende overeenkomsten tussen partijen. Tevens houdt Rudi Hendrikx zich het recht voor om de overeenkomst zonder rechterlijke machtiging en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling eenzijdig te ontbinden.

Artikel 9: Klachten en geschillen:
 Klachten i.v.m. de geleverde goederen, alsook betreffende de facturen, dienen om geldig te zijn, klaar en duidelijk te worden geformuleerd en per aangetekende brief te worden opgestuurd binnen de acht dagen naar Rudi Hendrikx, te 3580 Beringen (België), Paalsesteenweg 55/1.

In geval van een geschil tussen partijen, verbinden beide partijen zich ertoe mee te werken aan een snelle oplossing hiervan. Klachten kunnen alleszins nooit aanleiding geven, ook niet wanneer deze klachten tijdig werden geformuleerd, tot een opschorting van de betalingsverplichting in hoofde van de koper.

Artikel 10: Toepasselijk recht en bevoegdheid:
 Het Belgisch recht is van toepassing op elk geschil dat ontstaat uit onderhavige overeenkomst. De rechtbanken van het arrondissement van de maatschappelijke zetel van Rudi Hendrikx zijn bevoegd, onverminderd het recht van Rudi Hendrikx om een andere bevoegde rechtbank aan te wijzen.